Algemene voorwaarden

Buena Vida Supercars B.V.

Gevestigd en kantoorhoudende aan het adres Elektraweg 2E  (3144 CB), te Maassluis

KVK-nummer 73511099

Algemene Voorwaarden & Privacybeleid

d.d. 1 juli 2022

Download hier de Algemene Voorwaarden – Buena Vida Supercars B.V. – 1 juli 2022_NL

Download English version Disclaimer Buena Vida supercars B.V. 1 July 2022

 De Algemene Voorwaarden van Buena Vida Supercars B.V. te Maassluis bestaan uit de volgende artikelen; 

Het privacybeleid van Buena Vida Supercars B.V. te Maassluis bestaat uit de volgende artikelen; 

Artikel 1 Definities 

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: 

1.1 Verhuurder 

De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Buena Vida Supercars B.V. h.o.d.n. Buena Vida Supercar Verhuur, gevestigd te Maassluis, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 75311099. 

1.2 Huurder 

De natuurlijke persoon of de rechtspersoon met wie de overeenkomst wordt gesloten. 

1.3 Huurovereenkomst 

De verdere schriftelijke uitwerking van de reservering van een Supercar. 

 1.4 Bestuurder 

De feitelijke bestuurder van de Supercar die zich heeft gelegitimeerd met een geldig rijbewijs. 

1.5 Supercar 

Het motorvoertuig zoals omschreven in de huurovereenkomst, eigendom van de holding van verhuurder ‘Viejo & Nuevo B.V. gevestigd te Maassluis, welke door verhuurder aan huurder ter beschikking wordt gesteld of een, met wederzijds goedvinden, vervangend motorvoertuig. 

1.6 Reservering 

De reservering van een nader omschreven Supercar voor een bepaald tijdsbestek en tegen een bepaalde prijs, tot stand gekomen tussen huurder en verhuurder. 

1.7 Schriftelijk 

Schriftelijk houdt in per e-mail. 

1.8 Voltooiing van de reservering 

De reservering is voltooid en staat vast nadat verhuurder deze schriftelijk aan huurder heeft bevestigd middels een reserveringsbevestiging. 

1.9 Reserveringsbevestiging 

De reserveringsbevestiging bevat de volgende gegevens: de persoonsgegevens van huurder, de datum en duur van de reservering, de prijs van de verzekering, de afgesproken kilometerprijs of het kilometerpakket, de totaalprijs van de complete boeking en de bevestiging van het akkoord van huurder op de Algemene Voorwaarden. 

1.10 Een kopie van het identiteitsbewijs 

Om de reservering uit te voeren dient huurder, schriftelijk of op locatie, een kopie van zijn identiteitsbewijs, rijbewijs of paspoort te overleggen. Deze kopie bevat in ieder geval de volgende gegevens: voornaam of voornamen, achternaam, foto, geboortedatum. Alle andere, voor verhuurder niet relevante gegevens dienen onleesbaar te zijn gemaakt. Op de kopie dient, zodanig dat alle voorgenoemde relevante gegevens leesbaar zijn, het volgende zijn vermeld: 

de datum van de reservering en ‘Buena Vida Supercars B.V.’ 

Artikel 2 Algemene voorwaarden 

2.1 Toepassing 

Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op, en maken deel uit van, iedere reservering en huurovereenkomst zoals tussen huurder en verhuurder tot stand is gekomen. 

2.2 Afwijkende voorwaarden 

2.2.1 Afwijkende voorwaarden zijn uitsluitend geldend voor zover deze uitdrukkelijk, en schriftelijk, tussen huurder en verhuurder overeengekomen zijn. 

2.2.2 De afwijkende voorwaarden gelden enkel voor de desbetreffende reservering en/of huurovereenkomst.

2.3 Bekendmaking en openbaarheid algemene voorwaarden 

2.3.1 De Algemene Voorwaarden zijn inzichtelijk en op te slaan middels een readable pdf-document bij het aanmaken van de reservering via de website van verhuurder (www.buenavidaautoverhuur.nl) 

2.3.2 De Algemene Voorwaarden staan ook op de website van verhuurder (www.buenavidaautoverhuur.nl). 

2.3.3 Indien en voorzover nodig, stuurt verhuurder de Algemene Voorwaarden eveneens als bijlage mee met de reserveringsbevestiging en/of de factuur. 

Artikel 3 – Online reserveringen 

3.1 Online reserveringen 

3.1.1 Dit artikel geldt voor reserveringen die online, via het reserveringsformulier, zijn aangevraagd. 

3.1.2 Dit artikel geldt voor reservering die via Whatsapp zijn gedaan. 

3.1.3 Dit artikel geldt voor reserveringen die telefonisch worden gedaan. 

3.2 Totstandkoming reservering 

De reservering komt tot stand nadat verhuurder de reservering door huurder schriftelijk heeft bevestigd middels de reserveringsbevestiging. 

3.3 Bindend 

Een tot stand gekomen reservering, waarbij een bepaalde Supercar voor een bepaalde tijdsduur, voor zover van toepassing inclusief haal- en brengservice, door verhuurder voor huurder is gereserveerd is bindend, met alle daaraan van rechtswege verbonden rechten en plichten. 

3.4 De huurovereenkomst 

3.4.1 De huurovereenkomst betreft de nadere schriftelijke uitwerking van de tussen huurder en verhuurder tot stand gekomen schriftelijke reservering, alsmede de staat van het voertuig waarop o.a. de kilometer stand en eventuele al aanwezige schade aan het voertuig vermeld staat en de film vooraf gemaakt door huurder, welke leidend is bij schade achteraf. 

3.4.2 De huurovereenkomst wordt door huurder en verhuurder bij aanvang 

Artikel 4 Mondelinge reserveringen 

4.1 Mondelinge reservering 

Dit artikel geldt voor mondelinge reserveringen, die op het kantoor van verhuurder, zijn gemaakt. 

4.2 Totstandkoming reservering 

De reservering komt tot stand en staat vast nadat verhuurder de reservering door huurder schriftelijk heeft bevestigd middels de reserveringsbevestiging. De betaling van de huur dient binnen 2 weken na factuurdatum voldaan te worden, de borgsom dient uiterlijk voor aanvang van de reservering voldaan te zijn. 

4.3 Van rechtswege gebonden aan rechten en plichten 

Een tot stand gekomen reservering, waarbij een bepaalde Supercar voor een bepaalde tijdsduur, voor zover van toepassing inclusief de haal- en brengservice, door verhuurder voor huurder wordt gereserveerd is bindend met alle daaraan van rechtswege verbonden rechten en plichten. 

4.4 Huurovereenkomst 

De huurovereenkomst betreft de nadere schriftelijke uitwerking van de tussen huurder en verhuurder tot stand gekomen mondelinge reservering, alsmede de staat van de Supercar waarop o.a. vermeld de kilometerstand en eventuele schade aan de Supercar. Deze huurovereenkomst wordt door huurder en verhuurder bij aanvang van ingebruikname van de Supercar voor akkoord ondertekend. 

Artikel 5 Prijzen 

5.1 Wettelijk percentage omzetbelasting 

De (ver)huur van een Supercar is belast met het wettelijk percentage aan verschuldigde omzetbelasting. Bij zakelijke verhuur is de prijs exclusief het wettelijk percentage aan verschuldigde omzetbelasting. 

5.2. Vrij af te leggen afstand ofwel kilometerkosten 

5.2.1 De huurprijs van de door verhuurder ter beschikking gestelde Supercar is inclusief een vrij af te leggen afstand van 100 kilometer, tenzij in de huurovereenkomst anders is overeengekomen. 

5.2.2 Bovenstaand tarief geldt niet voor de experience pakketten. Deze zijn namelijk inclusief brandstof en kilometervrij. 

5.2.3 Meer verreden kilometers worden door verhuurder, tegen het in de huurovereenkomst afgesproken tarief, verrekend met de waarborgsom of in rekening gebracht. 

5.3 Vaststellen aantal gereden kilometers 

Vaststelling van het aantal gereden kilometers geschiedt aan de hand van de tellerstand; het verschil van de kilometerstand aan het einde van de huurperiode en de kilometerstand zoals vermeld staat op de huurovereenkomst. 

5.4 Tankkosten 

Tankkosten bedragen €50,- per kwart tank voor elke Supercar. 

5.5 Haal- en brengservice 

De haal-en brengservice bedraagt €2,50 per kilometer, met een starttarief van €50,-. 

Artikel 6 Betaling 

6.1 Betaling verschuldigd 

Huurder is, vanaf het moment dat hij/zij de reserveringsbevestiging heeft ontvangen, de overeengekomen huurprijs vermeerderd met de eventuele bijkomende kosten aan verhuurder verschuldigd. 

6.2 Betalingstermijn factuur 

Direct na de reserveringsbevestiging wordt de hierop betrekking hebbende factuur door verhuurder, schriftelijk, aan huurder verzonden. De betalingstermijn van de factuur bedraagt 7 dagen doch dient uiterlijk bij aanvang van de reservering voldaan te zijn. 

6.3 Waarborgsom 

De op de reservering van toepassing zijnde, door huurder te betalen, waarborgsom dient uiterlijk bij aanvang van de reservering aan verhuurder te zijn voldaan middels bankoverschrijving, pin of creditcard. 

6.4 Terugbetaling waarborgsom 

Terugbetaling van de waarborgsom, onder aftrek van: o.a. kilometervergoeding, brandstof- en tankkosten, boetes, andere voorkomende en aantoonbare kosten, vindt plaats binnen 14 dagen na beëindiging van de huurovereenkomst binnen Nederland. Wanneer huurder is uitgeweken naar EU-landen waar de Supercar heeft gereden, is de terugbetalingstermijn 6 weken. 

6.5 Huurovereenkomst bij gebruik van de Supercar in het buitenland, of huurovereenkomst met een huurder die geen woon- of verblijfplaats in Nederland heeft 

Bij een tussen partijen overeengekomen gebruik van de Supercar in het buitenland, of indien huurder geen in Nederland bekende woon-of verblijfplaats heeft vindt de onder 6.4 genoemde terugbetaling van de waarborgsom plaats binnen 6 weken na beëindiging van de reservering. 

Artikel 7 Annulering van de reservering 

7.1 Annulering tot uiterlijk de 42e dag voor de dag van de verhuur 

Bij annulering van de reservering tot uiterlijk de 42e dag voor aanvang van de verhuur is huurder 20% van de overeengekomen huursom aan verhuurder verschuldigd. 

7.2 Annulering vanaf de 42e tot de 28e dag voor de dag van de verhuur 

Bij annulering van de reservering vanaf de 42e tot 28e dag voor aanvang van de verhuur is huurder 35% van de overeenkomen huursom aan verhuurder verschuldigd. 

7.3 Annulering vanaf de 28e tot de 21e dag voor de dag van de verhuur 

Bij annulering van de reservering vanaf de 28e dag tot de 21e dag voor aanvang van de verhuur is huurder 40% van de overeengekomen huursom aan verhuurder verschuldigd. 

7.4 Annulering vanaf de 21e tot de 14e dag voor de dag van de verhuur 

Bij annulering van de reservering vanaf de 21e tot de 14e dag voor aanvang van de verhuur is huurder 50% van de overeengekomen huursom aan verhuurder verschuldigd. 

7.5 Annulering vanaf de 14e tot de 5e dag voor de dag van de verhuur 

Bij annulering van de reservering vanaf de 14e tot de 5e dag voor aanvang van de verhuur is huurder 70% van de overeengekomen huursom aan verhuurder verschuldigd. 

7.6 Annulering vanaf de 5e dag tot de dag voor de aanvang van de verhuur 

Bij annulering vanaf de 5e dag tot de dag voor de aanvang van de verhuur is huurder 90% van de overeengekomen huursom aan verhuurder verschuldigd. 

7.7 Annulering op de dag van verhuur 

Bij annulering op de dag van verhuur is huurder 100% van de overeengekomen huursom aan verhuurder verschuldigd. 

7.8 No-show 

Als huurder niet op komt dagen (no-show) op de dag van verhuur, en de Supercar dus niet afneemt, is huurder 100% van de overeengekomen huursom aan verhuurder verschuldigd. 

7.9 Annulering van een reservering die op korte termijn is gemaakt 

Bij annulering van een reservering die op korte termijn is gemaakt gelden de bovengenoemde termijnen. 

7.10 Kosteloze annulering of wijzing van de reservering 

Kosteloze annulering of wijziging van de reservering is tot maximaal 24 uur na het bevestigen van de reservering mogelijk. 

7.11 Huurdatum omzetten 

Wanneer huurder de reserveringsdatum wilt omzetten naar een andere datum, brengt verhuurder 25% van de volledige huursom in rekening. 

Artikel 8 Verzekering, eigen risico, aansprakelijkheid en waarborgsom 

8.1 WA-verzekerd 

De door verhuurder beschikbaar gestelde Supercar is WA-verzekerd. Voor iedere WA-schade geldt een eigen risico voor huurder van maximaal €10.000,-. Er is een ‘verhuurclausule’ van toepassing onder de volgende voorwaarden. 

8.1.1 De betreffende Supercar is alleen verzekerd indien deze bestuurd wordt door de, bij het tot stand komen van de huurovereenkomst vastgelegde, bestuurder. 

8.1.2 De betreffende Supercar is alleen verzekerd gedurende het in de huurovereenkomst vastgelegde tijdsbestek. 

8.1.3 De betreffende Supercar is alleen verzekerd tijdens recreatief gebruik door huurder en niet tijdens bedrijfsmatige werkzaamheden. 

8.2 Verzekeringspremie 

De door huurder aan verhuurder verschuldigde verzekeringspremie bedraagt: 

8.2.1 €100,- per etmaal voor iedere bestuurder van 24 jaar of ouder, die in bezit is van een geldig Nederlands rijbewijs 

8.2.2 €200,- per etmaal voor iedere bestuurder van 25 jaar of ouder die in bezit is van een in Nederland geldig buitenlands rijbewijs of internationaal rijbewijs met EU-dekking. 

8.2.3 €400,- per etmaal voor iedere bestuurder jonger dan 25 jaar in bezit van een in Nederland geldig buitenlands rijbewijs of een internationaal rijbewijs met EU-dekking. 

8.3 Schade 

Bij het ontstaan van schade aan de Supercar dient verhuurder hier meteen door huurder van in kennis te worden gesteld. 

8.3.1 Huurder is bij aanrijdingsschade verplicht het in de Supercar aanwezige schadeformulier in te (laten) vullen, zelf te ondertekenen en de tegenpartij het formulier te laten ondertekenen. 

8.4 Schade-inspectie 

Bij aanvang en einde van de huurovereenkomst wordt de Supercar door huurder en verhuurder op aanwezige schade geïnspecteerd. Het resultaat van deze schade wordt schriftelijk in de huurovereenkomst vastgelegd. De door huurder gemaakte film is vooraf en achteraf leidend, mits deze met precisie is vastgelegd. 

8.5 Aansprakelijkheid voor (gevolg)schade 

Huurder is aansprakelijk voor alle (gevolg)schade aan de Supercar en/of aantoonbare verdere bedrijfsschade van verhuurder die ontstaan is aan de Supercar in de periode gelegen tussen de aanvang en het einde van de huurovereenkomst. 

8.6 Aansprakelijkheid gevaarlijke of onbehoorlijke gedragingen 

Huurder is aansprakelijk voor alle gevaarlijke of onbehoorlijke gedragingen, waaronder rijgedrag, van de bestuurder(s) en/of passagier(s) van de Supercar. 

8.7 Aansprakelijkheid voor gevaarlijke of onbehoorlijke gedragingen 

De aansprakelijkheid voor gevaarlijke of onbehoorlijke gedragingen; roekeloos rijgedrag, wordt verder toegelicht in de ‘Boeteclausule’ van artikel 9 van deze Algemene Voorwaarden. 

8.8 Eigen risico 

Het voor rekening van huurder komende eigen risico met betrekking tot schade(s) is beperkt tot maximaal €10.000,-, tenzij in deze Algemene Voorwaarden anders is bepaald. 

8.9 Boetes en bekeuringen 

Zie artikel 9 van deze Algemene Voorwaarden. 

8.10 Schade ontstaan door aan huurder en/of bestuurder toe te rekenen aantoonbare kwade opzet of grove schuld. 

Zie artikel 10 van deze Algemene Voorwaarden. 

8.11 Bestuurder is verplicht tot het afnemen van de WA-verzekering 

Elke bestuurder dient verzekerd te zijn en is daarom verplicht de WA-verzekering af te nemen en de in artikel 8.2 genoemde premie hiervoor te betalen. Daarnaast geldt er een ‘schade inzittendenverzekering’, waarvoor geen extra premie verschuldigd is. Deze geeft voor de bestuurder en de passagiers een dekking bij ongevallen van maximaal €1.000.000,- voor alle verzekerden samen. In het geval dat de bestuurder niet verzekerd is, is de boeteclausule in artikel 9 van kracht. 

Artikel 9 Boeteclausule 

Verhuurder is gerechtigd om huurder bij in ieder geval, en niet beperkt tot, gedragingen als omschreven in artikel 10, beschadigingen, vervuiling van de Supercar, etc. een boete op te leggen. 

9.1 Onder boete wordt verstaan, maar niet beperkt tot: 

9.1.1 Het inhouden van de waarborgsom en/of het in rekening brengen van het eigen risico 

9.1.2 Het doorbelasten van de boete vanuit het CJIB 

9.1.3 Administratiekosten á €50,00 

9.1.4 Het in rekening brengen van een percentage van de taxatiewaarde van de Supercar 

9.1.5 Schoonmaakkosten á €250,- 

9.1.6 Vergoeding van de gemaakte/veroorzaakte schade wordt ingehouden op de borg voor zover dit mogelijk is, het resterende bedrag wordt gefactureerd. 

9.2 Volledige aansprakelijkheid van huurder 

Huurder die de Supercar bij verhuurder afneemt, en wiens naam derhalve op het huurcontract is vermeld, is volledig aansprakelijk voor de boetes, voor zover zij tijdens de duur van de huurovereenkomst ontstaan. 

9.3 Bevuiling van het interieur van de Supercar 

9.3.1 Wanneer huurder constateert dat het interieur van de gehuurde Supercar bevuild is, brengt verhuurder een bedrag van €250,00 aan schoonmaakkosten in rekening. 

9.3.2 Wanneer verhuurder constateert dat het interieur van de Supercar beschadigd is door vervuiling, brengt verhuurder een bedrag van €250,- aan schoonmaakkosten in rekening, en worden de reparatiekosten ingehouden op de borg. 

9.4 Roken in de Supercar 

Roken in de gehuurde Supercar is ten strengste verboden. Om de rookgeur uit het interieur te laten verwijderen brengt verhuurder een bedrag van €250,00 aan schoonmaakkosten in rekening. 

9.5 Boetes 

9.5.1 Onder boetes worden verstaan, maar is niet beperkt tot, snelheidsboetes, door rood rijden, rechts inhalen etc. die ter plekke worden uitgeschreven door een politieagent, of welke gemeld worden door het CJIB. Verhuurder belast deze boetes door aan huurder. 

9.5.2 Verhuurder laat de boete omzetten op naam van huurder. Hiermee heeft huurder betalingsverplichting voor de boete, en zijn de gevolgen van het niet of niet tijdig betalen van de boete volledig voor rekening van huurder. 

9.6 Snelheidsovertredingen 

Als verhuurder constateert dat huurder een snelheidsovertreding heeft gemaakt, brengt hij aan huurder het volgende in rekening: 

9.6.1 Een snelheidsboete voor het overtreden van de snelheidslimiet met een maximum van 30 kilometer per uur: Verhuurder brengt administratiekosten in rekening. 

9.6.2 Bij een snelheidsboete voor het overtreden van de snelheidslimiet met minimaal 31 kilometer per uur brengt verhuurder administratiekosten in rekening, en houdt hij, conform artikel 10.2 jo. 9.1.1, 70% van de waarborgsom in. 

9.6.3 Bij een snelheidsboete voor het overtreden van de snelheidslimiet met minimaal 35 kilometer per uur brengt verhuurder administratiekosten in rekening, en houdt hij, conform artikel 10.2 jo 9.1.1, 100% van de waarborgsom in. 

9.7 Boetes volgens de Wegenverkeerswet (1994) 

Bij een door het CJIB of politie opgelegde boete welke volgens de Wegenverkeerswet (WVW 1994) beboet wordt, belast verhuurder deze door aan huurder. Hiervoor brengt verhuurder administratiekosten in rekening. 

9.8 Inbeslagneming van de Supercar 

11 

Bij inbeslagneming van de door huurder gehuurde Supercar brengt verhuurder 50% van de inkomstenderving in rekening bij huurder. Tevens houdt verhuurder de gehele borgsom in. 

9.9 Rijden onder invloed – zonder schade 

Bij constatering van rijden onder invloed, waarbij huurder geen schade heeft toegebracht aan de gehuurde Supercar, motorrijtuig(en) van derde(n), roerende of onroerende goederen, houdt verhuurder de gehele waarborgsom in en/of wordt het gehele eigen risico door verhuurder bij huurder in rekening gebracht 

9.10 Rijden onder invloed – met schade 

Bij constatering van rijden onder invloed, waarbij huurder schade heeft toegebracht aan de gehuurde Supercar, motorrijtuig(en) van derde(n), roerende of onroerende goederen houdt verhuurder de gehele waarborgsom in en/of wordt het gehele eigen risico door verhuurder bij huurder in rekening gebracht. Tevens stelt verhuurder huurder aansprakelijk voor het vergoeden van de door huurder veroorzaakte schade. 

9.11 Nederland verlaten met de Supercar 

Bij constatering van het verlaten van Nederland met de Supercar is verhuurder gerechtigd om de waarborgsom in te houden en/of het volledige eigen risico 

Artikel 10 Roekeloos rijgedrag; kwade opzet/grove schuld 

10.1 Roekeloos rijgedrag wordt geconstateerd door onder meer, maar niet uitsluitend 

10.1.1 Constatering/beboeting door de politie of handhavers 

10.1.2 Constatering door bewijs van derden 

10.1.3 Constatering door verhuurder door middel van de GPS-tracker 

10.2 Opleggen van boetes 

Verhuurder is gerechtigd om op de gedragingen welke vallen onder roekeloos rijgedrag, een boete op te leggen zoals bepaald in artikel 9. 

10.3 Definities roekeloos rijgedrag 

Onder roekeloos rijgedrag worden in elk geval de volgende gedragingen/overtredingen verstaan: 

10.3.1 Zodanig rijden dat dit schade aan de gehuurde Supercar toebrengt of kan toebrengen. 

10.3.2 Het geldende snelheidslimiet met meer dan 30 km/u overschrijden. 

10.3.3 De gehuurde Supercar besturen onder invloed van softdrugs, harddrugs, alcohol, lachgas en andere verdovende middelen. 

10.3.4 De gehuurde Supercar laten besturen door een niet-verzekerde bestuurder die geen geldig Nederlands rijbewijs bezig. 

10.3.5 De gehuurde Supercar meegeven aan een bestuurder die niet in het huurcontract vermeld wordt. 

10.3.6 De gehuurde Supercar laten besturen door een bestuurder die niet in het huurcontract vermeld wordt. 

10.3.7 Onbeschoft rijgedrag zoals bijvoorbeeld, maar niet beperkt tot: bumperkleven, rechts inhalen, geen voorrang verlenen, rijden en/of inhalen op of over de vluchtstrook. 

10.4 Aansprakelijkheid 

Huurder die de Supercar bij verhuurder heeft afgenomen, en wiens naam derhalve op het huurcontract vermeld staat, is hoofdelijk aansprakelijk voor de door het CJIB en/of verhuurder opgelegde boete. 

Artikel 11 Schade 

11.1 Aansprakelijkheid voor schade 

Huurder is aansprakelijk voor de door hem ontstane schade die is toegebracht aan de gehuurde Supercar, of met de Supercar aan motorrijtuig(en) van derde(n), roerende of onroerende goederen van derden. 

11.2 Aansprakelijkheid schade veroorzaakt door niet-huurder of niet-verzekerde bestuurder 

Huurder is aansprakelijk voor de schade die een niet-huurder of niet-verzekerde toebrengt aan de gehuurde Supercar, motorrijtuig(en) van derde(n), roerende of onroerende goederen van derden. 

Artikel 12 Stilstand van de Supercar, uitkeren van de verzekering 

12.1 Inkomstenderving doorbelasten aan verzekeringspartij 

12.1.1 In het geval dat de Supercar niet zonder reparatie ingezet kan worden voor verhuur is verhuurder gerechtigd om zijn inkomstenderving in rekening te brengen bij de verzekeraar, onverlet het recht van verhuurder om hieruit voortvloeiende schade in rekening te brengen bij huurder. 

12.1.2 De stilstandsduur wordt berekend vanaf de eerstvolgende huurdatum van de Supercar. 

12.1.3 Verhuurder berekent de vergoeding als volgt: 1.7 % promille van de cataloguswaarde van de Supercar, vermenigvuldigd met de berekende stilstandsduur. 

12.1.4 De stilstandsduur wordt berekend door de inzet van de Supercar in dezelfde periode van het voorgaande kalenderjaar, met als uitgangspunt dat de inzet niet ineens beduidend meer of minder zou zijn. 

12.1.5 Deze berekening is conform Artikel 3 uit de bepaling ‘Overeenkomst Bedrijfsschade Huurauto’s’ welke is opgesteld door de Bond van Verzekeraars. 

Artikel 13 Diefstal 

13.1 Verplichtingen huurder bij diefstal 

In het geval dat de Supercar wordt gestolen dient huurder: 

13.1.1 meteen aangifte te doen bij het dichtstbijzijnde politiebureau danwel anderszins bij de politie. 

13.1.2 verhuurder meteen van de diefstal op de hoogte te brengen 

13.2 Vergoeden 

13.2.1 In het geval dat huurder aangifte heeft gedaan en de sleutels afgeeft bij verhuurder, is verhuurder gerechtigd om, aan de hand van het politieonderzoek, 50-70% van de cataloguswaarde van de Supercar bij huurder in rekening te brengen. 

13.2.2 In het geval dat huurder geen aangifte doet en de sleutels niet afgeeft bij verhuurder is verhuurder gerechtigd om 100% van de cataloguswaarde van de Supercar in rekening te brengen bij huurder. 

13.2.3 In het geval dat huurder aangifte doet, maar de sleutels niet afgeeft bij verhuurder is verhuurder gerechtigd om 100% van de cataloguswaarde van de Supercar in rekening te brengen bij huurder. 

Artikel 14 Verplichtingen van huurder 

14.1 Gedragen als goed huurder 

Huurder dient zich als goed huurder te gedragen en er zorg voor te dragen dat de Supercar overeenkomstig zijn bestemming gebruikt wordt. 

14.1.1 Het is niet toegestaan met de Supercar op een circuit, dan wel op een onverharde weg of buiten de openbare weg, te rijden. 

14.1.2 Het is niet toegestaan om de Supercar competitief te gebruiken. 

14.2 Opvolgen van de instructies van de instructeur 

Indien huurder de Supercar onder begeleiding van een instructeur bestuurd is huurder gehouden de instructies van deze instructeur naar behoren op te volgen. 

14.2.1 Indien huurder minimaal twee maal door de instructeur is gewezen op afwijkend of gevaarlijk rijgedrag is de instructeur gerechtigd de rit af te breken en de reservering te annuleren. 

14.2.2 In dit geval is er geen sprake van enige restitutie van de betaalde huursom. 

14.3 Geldende verkeersregels 

Huurder dient zich aan de geldende verkeersregels te houden.

14.3.1 Bij overtreding van de geldende verkeersregels is huurder volledig aansprakelijk voor alle daaruit voortvloeiende kosten zoals o.a. boetes en inkomstenderving van verhuurder zoals bij o.a. inbeslagname van de Supercar. 

14.4 Opvolgen van de instructies van verhuurder 

Huurder is verplicht alle instructies van verhuurder op te volgen. Bij gebreke van het opvolgen van de instructies is verhuurder gerechtigd de huurovereenkomst direct, en zonder enige verrekening van de huursom, te beëindigen. 

14.5 De Supercar ter beschikking stellen aan derden 

Het is huurder verboden de Supercar aan derden ter beschikking te bestellen c.q. te verhuren. 

14.6 Verboden Nederland te verlaten met de Supercar 

Het is huurder verboden om Nederland met de Supercar te verlaten, tenzij tussen huurder en verhuurder schriftelijk anders is overeengekomen. 

14.7 Toezicht op Supercar 

Bij het geparkeerd laten staan van de Supercar dient huurder, ter voorkoming van schade, het nodige toezicht op de Supercar uit te voeren. Als dat niet mogelijk is, dan moet de Supercar op een veilige en/of gesloten plaats geparkeerd worden en dat mag niet direct aan of langs de openbare weg zijn. 

14.8 Ter beschikking stellen Supercar aan huurder 

Huurder dient de Supercar op het overeengekomen tijdstip, op de overeengekomen datum, weer bij verhuurder in te leveren c.q. aan haar ter beschikking te stellen. 

14.8.1 Bij gebreke hiervan is huurder na een overschrijding van 15 minuten een bedrag van €100,- per kwartier verschuldigd, waarbij een gedeelte van een uur voor een vol uur wordt berekend. 

14.9 Verhuurder op de hoogte brengen van schade 

Indien huurder een schade of defect aan de Supercar constateert is hij verplicht verhuurder hiervan meteen in kennis te stellen en zich te houden aan de door verhuurder verstrekte instructies. 

14.10 Aftanken Supercar bij einde huurovereenkomst 

Bij einde huurovereenkomst dient de Supercar volledig te zijn afgetankt met Euro-98 benzine. 

14.10.1 Bij gebreke hiervan zal dit door verhuurder worden gedaan en rekent hij hiervoor €50,00 per kwart tank, aan tankkosten, welke voor rekening van huurder komen. 

14.11 Vrijwaring van schadeclaims of andere aansprakelijkheid

Huurder vrijwaart verhuurder voor alle schadeclaims of andere aansprakelijkheid ten gevolge van het gebruik van de Supercar gedurende de huurovereenkomst. 

Artikel 15 Verplichtingen verhuurder 

15.1 Ter beschikking stellen Supercar tijdens reservering 

Verhuurder stelt de in de huurkomst genoemde Supercar, tijdens de reservering, aan huurder ter beschikking. 

15.1.1 Een en ander pas, na een door verhuurder gegeven theoretische en praktische instructie waaruit is gebleken dat huurder en/of bestuurder over voldoende rijvaardigheid beschikt om de Supercar te kunnen besturen. 

15.2 Staat van de Supercar 

De Supercar is schoon, voldoende onderhouden en voorzien van een volle brandstoftank. 

15.3 Technische mankementen Supercar 

Bij het uitvallen van de Supercar wegens een technisch mankement zal deze op zo kort mogelijke termijn door en andere Supercar worden vervangen (omruil service). Dit is niet van toepassing indien de Supercar zich buiten Nederland bevind. 

15.4 Uitvallen van de Supercar ten gevolge van de aan huurder toe te rekenen kwade opzet of grove schuld 

Bij het uitvallen van de Supercar ten gevolge van aan huurder toe te rekenen kwade opzet of grove schuld is verhuurder niet verplicht tot vervanging van de Supercar over te gaan. Verhuurder is gerechtigd de huurovereenkomst op dat moment als geëindigd te beschouwen waarbij huurder geen aanspraak kan maken op enige vergoeding / restitutie inzake de kortere huurtermijn. 

15.5 Niet beschikbaar zijn van overeengekomen Supercar 

Indien de in de huurovereenkomst genoemde Supercar, wegens aantoonbare onvoorziene omstandigheden, niet beschikbaar is zal verhuurder een andere Supercar ter beschikking stellen waarvan de huurprijs minimaal in dezelfde prijsklasse ligt. Indien huurder hier niet mee akkoord gaat kan de huurovereenkomst kosteloos worden geannuleerd. 

15.6 Slechte weersomstandigheden 

Verhuurder is gerechtigd bij slechte weersomstandigheden de reservering te annuleren. Verhuurder dient zich dan volledig in te spannen voor het tot stand komen van een nieuwe, gelijkluidende, reservering rekening houdend met de wensen van huurder, bij gebreke waarvan de huurovereenkomst kosteloos kan worden geannuleerd. 

15.7 Alle boetes, transacties en administratieve sancties die worden opgelegd aan huurder ten tijde van de reservering 

Huurder vrijwaart verhuurder van alle boetes, transacties en administratieve sancties e.d. 

die aan verhuurder worden opgelegd ter zake van gedurende de huurperiode door huurder en/of bestuurder en/of inzittenden gepleegde misdrijven en/of overtredingen. De NAW-gegevens van de betreffenhuurder worden door verhuurder aan de betreffende instantie doorgeven. Voor deze door verhuurder te verrichten administratieve werkzaamheden brengt verhuurder een bedrag ad € 12,50 (incl. BTW) bij huurder in rekening. 

Artikel 16 Intellectueel eigendom 

16.1 Intellectueel eigendom 

Verhuurder is, behoudens een van huurder ontvangen bezwaar, gerechtigd om tijdens de reservering foto’s dan wel video opnames te maken en deze te gebruiken voor promotionele 

doeleinden. Het intellectuele eigendom van dit beeldmateriaal berust bij verhuurder. 

Artikel 17 Einde huurovereenkomst 

17.1 Einde huurovereenkomst door het besturen van de auto door een niet geregistreerhuurder, of gebruik buiten het overeengekomen tijdsbestek 

Indien blijkt dat de Supercar door een niet geregistreerde bestuurder wordt bestuurd of buiten het in de huurovereenkomst benoemde tijdsbestek wordt gebruikt is de Supercar onverzekerd en wordt de overeengekomen huurovereenkomst direct, en zonder enige verrekening van de huursom, beëindigd. Bovendien brengt verhuurder bij huurder een direct opeisbare boete in rekening ter hoogte van de door huurder betaalde waarborgsom en/of het eigen risico zoals bepaald in artikel 8.8 van deze Algemene Voorwaarden en is huurder aansprakelijk voor alle verdere gevolgschade, boetes, e.d. 

17.2 Gebruik Supercar zonder daartoe verleende toestemming 

Indien huurder de Supercar, zonder daartoe verleende toestemming gebruikt, wordt de overeengekomen huurovereenkomst direct en zonder enige verrekening van de huursom beëindigd en dient de Supercar terstond ingeleverd te worden. Bovendien brengt verhuurder bij huurder een direct opeisbare boete in rekening, ter hoogte van de door huurder betaalde waarborgsom en/of het eigen risico zoals bepaald in artikel 8.8 van deze Algemene Voorwaarden. 

Artikel 18 Klachten 

18.1 Klachten 

Klachten over de huurovereenkomst en/of de uitvoering daarvan waaraan huurder gevolgen wil verbinden, dienen volledig en duidelijk omschreven door huurder of diens gemachtigde 

binnen 14 dagen na beëindiging van de reservering schriftelijk en met redenen omkleed bij verhuurder ingediend te worden. Het niet tijdig indienen van een klacht heeft tot gevolg dat huurder zijn rechten ter zake verliest. 

18.2 Termijn afwikkeling van klacht 

Verhuurder dient binnen 14 dagen na ontvangst van de klacht te trachten met de huurder tot overeenstemming te komen over de afwikkeling van de klacht. 

Indien geen volledige overeenstemming wordt bereikt en er sprake is van een geschil dat huurder beslecht wil zien, kan huurder zich wenden tot de bevoegde rechter. 

Artikel 19 Toepasselijkheid, rangorde en toepasselijk recht 

19.1 Geldende rangorde 

In geval van strijdigheid van bepalingen in de overeenkomst(en), Algemene Voorwaarden of bijlagen, geldt de volgende rangorde: 

  1. a. de huurovereenkomst; 
  2. b. de reservering en andere bijlagen van de huurovereenkomst; 
  3. c. de Algemene Voorwaarden. 19.2 Nederlands recht 
  4. 19.3 Rechtbank Den-Haag 

Alle overeenkomsten en/of reserveringen, waarop deze Algemene Voorwaarden van toepassing zijn verklaard zijn onderworpen aan Nederlands recht, tenzij dwingend recht anders bepaalt of nadrukkelijk anders is overeengekomen. 

Eventuele geschillen tussen huurder en verhuurder ten aanzien van deze Algemene Voorwaarden en/of huurovereenkomsten c.q. reserveringen zullen worden voorgelegd aan de daartoe volgens de wet bevoegde Rechtbank te Den Haag, tenzij huurder en verhuurder een andere wijze van geschillenbeslechting overeenkomen.

19.4 Toepasselijkheid Algemene Voorwaarden

Deze Algemene Voorwaarden zijn gewijzigd op 1 juli 2022, raadpleegbaar middels een pdf-document via de website (www.buenavidaautoverhuur.nl) en middels het aanmaken van een reservering via de website (www.buenavidaautoverhuur.nl), gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel (KvK-nummer 73511099) en zijn van toepassing op alle nadien tot stand gekomen reserveringen en huurovereenkomsten voor Supercars.